Administratori juaj nuk e mundëson JavaScript, i cili është i domosdoshëm për funksionimin adekuat të faqes elektronike.

Administrimi i emrave të përdoruesve dhe autorizimet

COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online

Formularët për aplikim

Linku për formularët:

Aplikimin për marrjen e emrit të përdoruesit e përgatit administratori i aplikacioneve lokale për përdoruesin, i cili dëshiron të marr për herë të parë emrin e përdoruesit në bibliotekën e caktuar. Kur formulari plotësohet në mënyrë automatike, administratori mund të hap menjëherë emrin e përdoruesit dhe atij t'i ndajë autorizimet përkatëse për punë në sistemin COBISS. Formularin e nëshkruar dhe të vulosur IZUM duhet ta pranoj brenda 14 ditëve nga dita e hapjes së emrit të përdoruesit. Nëse aplikimi nuk arrinë me kohë, IZUM-i bllokon emrin e përdoruesit dhe për këtë njofton administratorin e aplikacioneve lokale dhe përdoruesin.

Data e ndryshimeve të fundit: 19. 8. 2015


EVIDENCA ONLINE

Hyrja në formularin për regjistrim

Përdoruesit e regjistruar
HYRJA NË PORTAL

Adresa elektronike:

Fjalëkalimi:

Përdoruesit e paregjistruar
Keni nevojë për ndihmë?

Tel.: +355 (0) 68 200 15 49

E-mail: sherbimi@al.cobiss.net

© 1997-2021 IZUM | V 3.20 |